Algemene Dienstverleningsvoorwaarden

(versie december 2019)

Elke overeenkomst met BRIGHTHOUSE BV met ondernemingsnummer BE0670603659 (hierna “BRIGHTHOUSE”) komt tot stand onder deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle (algemene of bijzondere) voorwaarden van de medecontractant (hierna “Klant”). Deze algemene voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden van de Opdrachtbevestiging, het Raamakkoord en/of de Offerte verder aan. Bij tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

 

 

ALGEMEEN

 

ARTIKEL 1 - OMSCHRIJVING OPDRACHT

De Klant wenst het verrichten van bepaalde diensten binnen zijn bedrijf toe te vertrouwen aan BRIGHTHOUSE. BRIGHTHOUSE aanvaardt deze opdracht. De nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in huidige opdrachtbevestiging, Raamakkoord of offerte. Eventuele wijzigingen aan deze diensten, modaliteiten of prijzen worden tussen partijen steeds schriftelijk vastgelegd. BRIGHTHOUSE behoudt zich het recht voor te bepalen welke consultant(s) wordt toegewezen en deze te veranderen gedurende de opdracht. Dit zal een consultant van gelijk niveau zijn, tenzij anders en duidelijk afgesproken met de Klant. BRIGHTHOUSE levert haar diensten in volledige onafhankelijkheid zonder enig ondergeschikt verband tussen de consultants van BRIGHTHOUSE en de Klant.

 

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbevestiging – waarvan de onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken - komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan op het moment dat de BRIGHTHOUSE aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de Klant, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden. In dit geval verbindt de Klant er zich toe de opdrachtbrief onverwijld te ondertekenen en op te sturen naar de BRIGHTHOUSE. De Klant verklaart in dit geval uitdrukkelijk de onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden vanaf het moment de opdrachtbrief inclusief de algemene voorwaarden hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de Klant werden overgemaakt.

 

ARTIKEL 3 - BETALINGSVOORWAARDEN

De van Brighthouse uitgaande rekeningen en facturen - de prijzen, verhoogd met de BTW - zijn betaalbaar op het adres van haar bestuurszetel, veertien dagen na de datum van de rekening of de factuur, behoudens wanneer op de rekening of op de factuur andere betalingsvoorwaarden zijn vermeld. De betaling dient te gebeuren door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van Brighthouse dat op de rekening of de factuur is vermeld.

Bij niet-betaling is vanaf de 21e dag na factuurdatum van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belopen van 1% per maand, berekend op het bedrag aan achterstallige vergoedingen en BTW, dit in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek.

Alle administratieve kosten en kosten van minnelijke invordering die BRIGHTHOUSE maakt om de achterstallige vergoedingen te innen en elke andere schade die BRIGHTHOUSE lijdt door de wanbetaling, worden vanaf de 60e dag na factuurdatum integraal doorgerekend aan de Klant, met een minimum van 10% van de achterstallige vergoedingen en BTW of € 100, al naargelang het hoogste bedrag. Dit eveneens in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek.

Bij niet-betaling binnen een periode van 15 dagen na de uiterste betaaldatum, kan BRIGHTHOUSE onmiddellijk, van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst verbreken lastens de Klant. BRIGHTHOUSE zal de Klant in dat geval bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en de datum meedelen met ingang waarvan deze overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst.

 

ARTIKEL 4 – DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Recurrente opdrachten

Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: de opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

Duur en einde van de overeenkomst

Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn voor de duur van de overeenkomst wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

 • de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij,

 • er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van drie maanden die aanvangt de eerste dag volgend op de maand van kennisgeving van de opzegging per aangetekend schrijven.

Ingeval de opzegging uitgaat van de Klant, kan de opzeggingstermijn, afhankelijk van de keuze van de Klant, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25 % van de erelonen en kostenstaten die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door BRIGHTHOUSE worden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

 

4.2. Niet-recurrente opdrachten

Definitie

Opdrachten die niet vallen onder de definitie van “recurrente opdracht” voorzien in punt 4.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

Duur en einde van de overeenkomst

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

De Klant heeft het recht om de overeenkomst vroegtijdig per aangetekend schrijven te beëindigen met onmiddellijke ingang mits betaling aan BRIGHTHOUSE van:

 • alle kosten en erelonen die overeenstemmen met de door BRIGHTHOUSE reeds uitgevoerde werkzaamheden,

 • alle gederfde vergoedingen en erelonen die BRIGHTHOUSE bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 %  van de erelonen en kosten die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

 

4.3. Afhandeling

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de Klant ter beschikking gesteld van de Klant of zijn gevolmachtigde.

 

ARTIKEL 5 – ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING OMWILLE VAN DRINGENDE REDEN(EN)

5.1. In alle gevallen kan BRIGHTHOUSE de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding per aangetekend schrijven beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de samenwerking onmogelijk maken, zoals:

 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van BRIGHTHOUSE in het gedrang brengen,

 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen van toepassing op BRIGHTHOUSE  onmogelijk maken,

 • de kennelijke of herhaaldelijke tekortkoming(en) van de Klant ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige algemene voorwaarden en in de opdrachtbrief,

 • in geval van gerechtelijke reorganisatie, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de Klant.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de Klant te worden medegedeeld.

Naargelang de omstandigheden kan BRIGHTHOUSE zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de Klant.

Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst BRIGHTHOUSE de Klant op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

 

5.2. In geval van faillissement van de Klant is de overeenkomst automatisch en van rechtswege ontbonden.

 

5.3. In geval de Klant meent dat BRIGHTHOUSE kennelijk in gebreke blijft zijn verbintenissen - zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden en in voorkomend geval in de opdrachtbrief - uit te voeren, zal de Klant BRIGHTHOUSE hiervan in kennis stellen per aangetekend schrijven. De Klant zal de vermeende tekortkomingen meedelen aan BRIGHTHOUSE. Indien aan deze tekortkomingen niet wordt verholpen binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen, heeft de Klant het recht om, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

ARTIKEL 6 – OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de Klant van zijn verbintenis(sen) opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden en/of desgevallend in de opdrachtbrief, bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten), is BRIGHTHOUSE gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de Klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant. BRIGHTHOUSE brengt de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, dringend en noodzakelijk rechtshandelingen moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de Klant, en waarvoor BRIGHTHOUSE opdracht had gekregen, wijst hij de Klant hierop. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de Klant.

BRIGHTHOUSE is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

De schorsing of het uitstel van uitvoering van de verplichtingen door BRIGHTHOUSE doet geen afbreuk aan het recht tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst door BRIGHTHOUSE ingeval van kennelijke of herhaaldelijke tekortkomingen van de Klant zoals beschreven in artikel 5 van onderhavige algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 7- RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

Alle vertrouwelijke informatie die door één van de beide partijen, gedurende of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht toegekend aan BRIGHTHOUSE verkregen wordt, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan derden bekend worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de andere partij. Dit geldt eveneens voor offertes ter voorbereiding van opdrachten, en voor de rapporten die resulteren uit de uitvoering ervan. Wel mag - behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk verbod - het verkrijgen dan wel verlenen van enige opdracht vermeld worden met het oog op publiciteitsvoering.

 

7.1. Rechten en plichten van BRIGHTHOUSE

BRIGHTHOUSE voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

BRIGHTHOUSE kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

De uitvoering van de opdracht is niet - behoudens andersluidend beding - specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is BRIGHTHOUSE niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de Klant of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de Klant worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

BRIGHTHOUSE mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

Overeenkomstig artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft BRIGHTHOUSE zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

BRIGHTHOUSE, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en artikel 32 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en eventueel andere toepasselijke wetgeving.

Alle uit de opdracht resulterende rapporten en documenten blijven de intellectuele eigendom van BRIGHTHOUSE. Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijkingen, zullen deze rapporten en documenten door de Klant slechts mogen gebruikt worden na de volledige betaling van alle erelonen en kosten verbonden aan de uitvoering van de aan BRIGHTHOUSE toegekende opdracht een binnen de grenzen van de specifieke opdracht waarvoor ze werden opgemaakt.

Partijen erkennen uitdrukkelijk kennis te hebben van het feit dat - behalve in het geval van grove fout of fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de beroepsaansprakelijkheid van BRIGHTHOUSE bij de uitvoering van een aan hem toegekende opdracht beperkt is tot een maximumbedrag van 500.000,00 EUR dan wel tot 20 keer het ereloon dat in de uitvoering van deze opdracht over een periode van één jaar aan de Klant wordt aangerekend, zo dit hoger mocht zijn.

BRIGHTHOUSE zal enkel gehouden zijn tot vergoeding van de rechtstreekse schade en niet tot vergoeding van eender welke gevolgschade. BRIGHTHOUSE zal eveneens enkel kunnen worden aangesproken tot vergoeding van de door de Klant geleden netto schade.

 

7.2. Rechten en plichten van de Klant

De Klant verbindt er zich toe:

 • aan BRIGHTHOUSE alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;

 • de werkzaamheden en verplichtingen die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden toekomen, te verrichten;

 • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht onverwijld ter kennis te brengen van BRIGHTHOUSE;

 • indien BRIGHTHOUSE hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;

 • na te gaan of de door BRIGHTHOUSE geleverde documenten en staten bij ontvangst ervan overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

 

ARTIKEL 8 – INFORMATIE

BRIGHTHOUSE verleent haar diensten binnen de perken van de door de Klant verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden. De Klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan BRIGHTHOUSE. BRIGHTHOUSE is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de Klant hem verstrekt.

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

Voor het verrichten van de uitbestede diensten gaat BRIGHTHOUSE een middelenverbintenis aan. BRIGHTHOUSE is bijgevolg aansprakelijk indien de Klant aantoont dat BRIGHTHOUSE zijn verbintenissen niet is nagekomen ingevolge een foutieve handelwijze. In dat geval kan de Klant de door hem opgelopen en bewezen schade op BRIGHTHOUSE verhalen. De schadevergoeding blijft beperkt tot hetgeen onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van de foutieve handelwijze van BRIGHTHOUSE. 

De Klant kan geen aanspraak maken op de vergoeding van andere schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal BRIGHTHOUSE de fout op eigen kosten herstellen. De Klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de Klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 14 dagen na het zich voordoen van de vermeende fout van BRIGHTHOUSE bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden. Dit op straffe van verval van dit recht.

Naast de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de klant voor de nakoming van alle verplichtingen die voor de Klant uit de toepassing van deze algemene  voorwaarden voortvloeien, is de Klant ook in solidum, hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de nakoming van eventuele verplichtingen van elke met de Klant gelieerde derde ten opzichte van BRIGHTHOUSE (inclusief betalingsverplichtingen).

 

ARTIKEL 10 - OVERMACHT

BRIGHTHOUSE is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd: brand, technische storingen, computeruitval en alle andere situaties die de werkzaamheden van BRIGHTHOUSE ernstig bemoeilijken.

 

ARTIKEL 11 – VERTROUWELIJKHEID

Zowel de Klant als BRIGHTHOUSE duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. BRIGHTHOUSE verbindt er zich toe alle gegevens die hem in uitvoering van deze overeenkomst worden verstrekt door de Klant, strikt vertrouwelijk te behandelen.

BRIGHTHOUSE zorgt voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

 

ARTIKEL 12 - AFWERVING

De Klant verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen, die door of bij BRIGHTHOUSE, al dan niet in dienstverband, gelast zijn/waren met opdrachten bij de Klant of die minder dan zes maanden geleden hun samenwerking bij BRIGHTHOUSE beëindigd hebben, tenzij mits betaling van een schadevergoeding door de Klant aan BRIGHTHOUSE gelijk aan het bedrag van één jaar brutoloon (inclusief voordelen verworven krachtens overeenkomst) of bruto vergoeding (inclusief voordelen) dat door BRIGHTHOUSE aan de betrokken medewerker werd betaald op het ogenblik van de overname of van het einde van de arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking in de bestelbon. Deze clausule geldt tot drie jaren na de beëindiging van de opdracht van BRIGHTHOUSE bij de Klant.

 

ARTIKEL 13 - INTELLECTUELE RECHTEN

Tussen partijen is er geen overdracht van intellectuele eigendom. Elke partij behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte respectievelijk ontwikkelde documenten, tools, softwareprogramma’s en toebehoren in ruime zin. Het is verboden deze documenten, tools, softwareprogramma’s en toebehoren te vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden zonder toestemming van de andere partij.

 

ARTIKEL 14 - ANNULATIE

Alle ingeplande dagen die later dan 10 werkdagen voor de uitvoering ervan worden geannuleerd, zullen voor het volledige bedrag worden gefactureerd behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking in de offerte en/of opdrachtbevestiging.

 

ARTIKEL 15 - DUURTIJD EN EINDE

De dag waarop dit contract in werking treedt, de duurtijd ervan, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de opdrachtbevestiging, die als bijlage deel uitmaakt van deze overeenkomst. De opzeg dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden aangezegd. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de goedgekeurde opdrachtbevestiging/offerte. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum.

Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de ontbinding of het faillissement van de Klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan BRIGHTHOUSE gestaakt worden. 

 

ARTIKEL 16 – BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Met de goedkeuring van deze Algemene Voorwaarden erkent u ook onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Dit beleid kan u terugvinden op https://brighthouse.eu/nl/privacy-policy.  Dit in het kader van onze voortdurende inspanningen om – conform de GDPR wetgeving – de persoonsgegevens van onze klanten te respecteren en hun privacy te garanderen. Hierbij is enkel het Belgisch recht van toepassing.

  

ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van de bijzondere of Algemene Voorwaarden beperkt zich tot de desbetreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen van de bijzondere en/of algemene voorwaarden onverlet.

Deze overeenkomst zal te goeder trouw door beide partijen worden nageleefd. Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen in minnelijk overleg worden beslecht. Indien ze niet tot een akkoord komen, is uitsluitend de rechtbank van Gent bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders. Het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing.

  

ARTIKEL 18 - VOORRANG

In geval van conflict tussen deze algemene voorwaarden, opdrachtbevestiging en/of offerte geldt volgende voorrangsregel: eerst deze algemene voorwaarden, in tweede rang de opdrachtbevestiging, en in derde rang de offerte.

 

ARTIKEL 19 - PORTRETRECHTEN

De Klant verklaart afstand te doen van alle portretrechten, publicatierechten, intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten), reproductierechten en gelijkaardige rechten op de van haar/hem door Brighthouse of een door Brighthouse aangestelde partner gemaakte beeldmateriaal. De afstand wordt verricht in het voordeel van Brighthouse, de aangestelde partner van Brighthouse en de opdrachtgever en geldt uitsluitend voor het gebruik van het opgenomen beeldmateriaal voor elke vorm van promotie en/of professionele doeleinden van Brighthouse, de door Brighthouse aangestelde partij en de opdrachtgever. Ondergetekende verklaart hierbij deze rechten uitsluitend voor voormeld(e) doeleinde(n) over te dragen aan het productiehuis en de opdrachtgever.

De afstand – overdracht  van voormelde rechten omvat de totaliteit van de portretrechten en andere rechten zoals hoger bepaald verspreid onder welke vorm dan ook en dit houdt onder meer in :

 • Het recht op grafische reproductie, geheel of gedeeltelijk, in om het even welke vorm (zoals bijvoorbeeld: video’s, affiches, foto’s, brochures, ….) en de verspreiding van deze reproducties;
 • Het recht op opname en publicatie, grafisch en/of elektronisch, geheel of gedeeltelijk, op een website, internet, facebook, twitter, sociale media, en de verspreiding van voornoemde dragers;

Voorts geeft de Klant de toestemming aan Brighthouse om beeldmateriaal van de Klant te gebruiken voor de opmaak van een bedrijfspagina en online campagnes. De Klant heeft steeds het recht om gekozen beeldmateriaal te laten verwijderen of aan te passen wanneer de Klant dit nodig acht.

 

VOORWAARDEN VAN TOEPASSING BIJ OPDRACHTEN TOT RECRUITMENT, RECRUITMENT OUTSOURCING, SOURCING OF ASSESSMENT

 

ARTIKEL 20 - MIDDELENVERBINTENIS

BRIGHTHOUSE verbindt zich ertoe om de Klant bij te staan in het zoeken en/of selecteren van kandidaten voor een vacature op opdracht, zoals bepaald door de Klant en nader omschreven in de Opdrachtbevestiging, het Raamakkoord en/of de Offerte.

De werkwijze die BRIGHTHOUSE hanteert is afhankelijk van de opdracht en wordt nader omschreven in de Opdrachtbevestiging, het Raamakkoord en/of de Offerte.

BRIGHTHOUSE is ten opzichte van de Klant verbonden door een middelenverbintenis. In geen geval kan BRIGHTHOUSE aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade of winstverlies, en de aansprakelijkheid van BRIGHTHOUSE is beperkt tot het reeds door de Klant in het kader van de opdracht betaalde honorarium.

Eventuele medische onderzoeken zullen plaatsvinden op initiatief van de Klant, op diens kosten en onder diens verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor het eventuele controleren van het strafblad van de Kandidaat, elke tussenkomst om een arbeidsvergunning of enige andere administratieve machtiging te bekomen.

BRIGHTHOUSE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de geschiktheid van de Kandidaat, voor de juistheid van de informatie betreffende de Kandidaat verkregen van derden of van de Kandidaat zelf, of voor het handelen of nalaten van door hem voorgestelde kandidaten.

 

ARTIKEL 21 - AANWERVING

Mits wederzijds akkoord van beide partijen, kunnen in het kader van de zoektocht aanvullende kosten worden overwogen en  gemaakt voor opmaak en plaatsing van een advertentie, conform de met de Klant gesloten Overeenkomst. Deze kosten dienen door de Klant onmiddellijk te worden betaald na het voorleggen van een factuur.

De Klant zal BRIGHTHOUSE onmiddellijk inlichten wanneer een Kandidaat wordt tewerkgesteld in een functie. De klant verbindt zich ertoe om BRIGHTHOUSE onmiddellijk een kopij te bezorgen van elke aanbieding van de Klant aan de Kandidaat, van de arbeidsovereenkomst en/of van elk ander contract dat er bestaat tussen de Klant en de Kandidaat, en dit vanaf de ondertekening.

Indien de Klant zijn wettelijke verplichtingen of de bijzondere of algemene voorwaarden niet nakomt (bv. in geval van wanbetaling), heeft BRIGHTHOUSE het recht, zonder dat zij kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan te schorsen.

 

ARTIKEL 22 – UITVOERING OPDRACHT

Indien in het contract tussen de Klant en BRIGHTHOUSE een concrete timing voor de wervings- en selectieopdracht wordt vastgelegd, engageert BRIGHTHOUSE zich deze timing binnen de grenzen van zijn mogelijkheden te respecteren. Afwijkingen op de timing kunnen evenwel nooit recht geven op schadevergoeding.

In geval van overmacht of in geval zich omstandigheden voordoen onafhankelijk van de wil van BRIGHTHOUSE waardoor de uitvoering van de Overeenkomst niet meer billijk van haar kan geëist worden, heeft de Vennootschap het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder verplichting tot vergoeding.

 

ARTIKEL 23 – HONORARIUM

De contractuele honoraria van BRIGHTHOUSE alsook de door haar gemaakte kosten voor rekening van de Klant zijn en blijven integraal verschuldigd, ook in de volgende hypotheses:

 • In geval van beëindiging van de Aanwervingsovereenkomst door de Klant of Kandidaat. Deze bepaling doet geen afbreuk aan artikel 16;
 • In geval van Aanwerving van een Kandidaat door de Klant binnen de 24 maanden nadat hij door BRIGHTHOUSE werd Voorgesteld, en dit ongeacht de vroegere weigering van ofwel de Klant om de Voorgestelde Kandidaat aan te werven, ofwel van deze laatste om het aanbod van de Klant te aanvaarden;
 • Wanneer de Overeenkomst een exclusiviteitsclausule bevat zal elke persoon die door de Klant wordt aangeworven voor een functie waarvoor een exclusiviteit werd overeengekomen, geacht te zijn voorgesteld door BRIGHTHOUSE. 
 • Bij niet betaling door de Klant van de contractueel voorziene honoraria, heeft BRIGHTHOUSE het recht de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

De Klant die de Overeenkomst waarin voorschotten werden voorzien, verbreekt of die de opdracht ervan fundamenteel wijzigt in de loop van de uitvoering van de Overeenkomst, is gehouden de overeengekomen gefactureerde voorschotten, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 33% van het totaal voorziene honorarium te betalen. 

De Schorsing van een Overeenkomst waarin voorschotten werden voorzien, die een termijn van 3 maanden overschrijdt, zal automatisch leiden tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 33% van het totaal voorziene honorarium.

In geval van beslag ten laste van de Klant of van weigering van deze laatste om de nodige garanties te bieden, alsook in het geval van aanvraag tot concordaat, van dagvaarding in faillissement, van publicatie van een geprotesteerde wissel of van invereffeningstelling van de Klant, behoudt BRIGHTHOUSE zich het recht voor de Overeenkomst te verbreken door het versturen van een aangetekende brief die de ontbinding van rechtswege tot gevolg heeft.  

 

 

VOORWAARDEN VAN TOEPASSING BIJ OPDRACHTEN VAN OPLEIDING EN COACHING

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Brighthouse uitgaande offertes en alle door haar gesloten overeenkomsten die het verstrekken van opleidingen of coaching in de ruime zin tot voorwerp hebben, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

 

ARTIKEL 24 - Annulering inschrijving

Annulering van een inschrijving kan enkel per gewone of aangetekende brief of per elektronische post (e-mailbericht) gebeuren.

 • Bij een annulering van meer dan zeven (7) dagen voor de (begin)datum van een opleiding of coaching is geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij een annulering tussen de zeven (7) dagen en achtenveertig (48) uur voor de aanvang van de opleiding of coaching is de helft van de deelnameprijs verschuldigd.
 • Bij een annulering minder dan achtenveertig (48) uur voor de aanvang van de opleiding of coaching is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 

ARTIKEL 25 - ANNULERING, VERDAGING OF WIJZIGING VAN OPLEIDING OF COACHING

Brighthouse behoudt zich het recht voor om een opleiding of coaching te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de inhoud, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien, ondanks alle door haar geleverde inspanningen, de omstandigheden (bv. te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van spreker enz.) haar daartoe dwingen.

Bij annulering van een opleiding of coaching betaalt Brighthouse aan de cliënt het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs terug. Bij verdaging van het tijdstip van een opleiding of coaching met meer dan drie maanden, heeft de cliënt eveneens het recht de terugbetaling te vragen van het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs.

Bij verdaging van het tijdstip van een opleiding of coaching met maximum drie maanden of bij wijziging van de inhoud, de modaliteiten of de locatie van een opleiding of coaching, kan de cliënt enkel tot annulering overgaan tegen betaling van 10 % van de inschrijvingsprijs, met een minimum van 65 euro, als vergoeding voor de administratiekosten.

 

 

VOORWAARDEN VAN TOEPASSING BIJ OPDRACHTEN TOT HR OUTSOURCING, RECRUITMENT OUTSOURCING EN ASSESSMENT

 

ARTIKEL 26 – BRIGHTHOUSE ALS VERWERKER

Wanneer de Klant beroept doet op de diensten van HR-outsourcing en/of Assessment treedt BRIGHTHOUSE op als verwerker, zoals gedefinieerd in artikel 4, 8) GDPR, voor de Klant.

BRIGHTOUSE verwerkt persoonsgegevens in opdracht van en ten behoeve van de Klant. De Klant is de verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in artikel 4, 7) GDPR, en behoudt de volledige controle over de persoonsgegevens.

De Klant verklaart dat hij, indien en voor zover van toepassing, zal handelen in overeenstemming met de GDPR en zal voldoen aan de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving. De Klant garandeert de rechtmatigheid van het gebruik, de verwerking, de archivering, het doel van het gebruik en de uitwisseling van persoonsgegevens en/of ieder ander gebruik, zoals die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Klant en BRIGHTHOUSE.

BRIGHTHOUSE verwerkt de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier en verwerkt alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de Opdrachtbevestiging, het Raamakkoord en/of de Offerte, tenzij een EU- of nationale wetgeving waaraan BRIGHTHOUSE onderworpen is anders vereist.

 

ARTIKEL 27 – VERWERKINGSOPDRACHT

In het kader van haar opdracht verwerkt BRIGHTHOUSE persoonlijke identificatiegegevens van kandidaten, gegevens met betrekking tot loonadministratie, resultaten van assessments, gegevens met betrekking tot het karakter van de kandidaat en alle andere informatie dewelke noodzakelijk is om tot de geschiktheid van de kandidaat te beslissen.

BRIGHTHOUSE verwerkt persoonsgegevens van kandidaten van de Klant, van medewerkers van de Klant en van ex-medewerkers van de Klant. 

 

ARTIKEL 28 – BEVEILIGINGSMAATREGELEN

BRIGHTHOUSE verbindt er zich toe om naar best vermogen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens en de verwerking ervan te beveiligen. In het bijzonder zal BRIGHTHOUSE de persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, verlies, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde wijziging, niet-toegelaten verspreiding en elke andere vorm van onwettige verwerking. Een overzicht van de concreet genomen beveiligingsmaatregelen kan bekomen worden op eerste verzoek.

BRIGHTHOUSE verbindt er zich toe om ervoor te zorgen dat alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken:

 • Op de hoogte zijn van het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens en zich bewust zijn van de verplichtingen van BRIGHTHOUSE;

 • Een passende training hebben ontvangen met betrekking tot hun verantwoordelijkheden;

 • Onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen of professionele of wettelijke verplichtingen van vertrouwelijkheid.

 

ARTIKEL 29 – SUBVERWERKERS

De Klant erkent en aanvaardt dat BRIGHTHOUSE met betrekking tot de uitvoering van haar opdracht subverwerkers kan aanstellen voor de verwerking van persoonsgegevens en dat BRIGHTHOUSE van tijd tot tijd extra derde partijen als subverwerker kan aanstellen. Een overzicht van de huidige subverwerkers kan bekomen worden op eerste verzoek.

Indien BRIGHTHOUSE een andere of een nieuwe subverwerker wenst in te schakelen, zal BRIGHTHOUSE de Klant verwittigen. De Klant kan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een partij binnen twee weken na ontvangst van voormelde kennisgeving door BRIGHTHOUSE.

BRIGHTHOUSE zal ervoor zorgen dat elke subverwerker onderworpen is aan verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die een gelijkaardig niveau van gegevensbescherming kunnen bieden zoals opgenomen in huidige Algemene Dienstverleningsvoorwaarden.

BRIGHTHOUSE blijft steeds verantwoordelijk voor de door haar aangestelde subverwerkers.

 

ARTIKEL 30 – DOORGIFTE VAN PERSOONGSGEGEVENS

BRIGHTHOUSE zal de persoonsgegevens niet verwerken, overdragen, wijzigen, veranderen, aanvullen of openbaar maken aan enige derde partij anders dan toegestaan in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Klant, tenzij de verwerking vereist is volgens EU- of nationale wetgeving waarin BRIGHTHOUSE is onderworpen.

BRIGHTHOUSE zal de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend binnen de EER verwerken.

 

ARTIKEL 31 – INBREUK OP PERSOONSGEGEVENS

Indien BRIGHTHOUSE kennis neemt van een inbreuk die leidt tot het per ongeluk of onwettig vernietigen, verliezen, wijzigen, ongeautoriseerd openbaar maken of toegang verlenen tot de persoonsgegevens van de Klant die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins zijn verwerkt (‘Gegevenslek’), zal zij zonder onredelijke vertraging na ontdekking van het Gegevenslek, de Klant hierover informeren.

BRIGHTHOUSE verschaft hierbij uit eigen beweging alle beschikbare informatie aan de Klant betreffende het Gegevenslek, waaronder een gedetailleerde samenvatting van de mogelijke gevolgen het Gegevenslek voor de Klant en de betrokkenen die slachtoffer kunnen zijn van het Gegevenslek.

In het geval van een Gegevenslek zal BRIGHTHOUSE geen derde partij op de hoogte stellen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Klant, tenzij kennisgeving vereist is op grond van EU- of nationale wetgeving waar BRIGHTHOUSE is onderworpen.

 

ARTIKEL 32 – BIJSTAND

BRIGHTHOUSE zal de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen als zij een verzoek van een betrokkene ontvangt voor toegang, correctie of verwijdering van persoonsgegevens als een betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking ervan. BRIGHTHOUSE zal geenszins zelf reageren op een verzoek van een betrokkene zonder voorafgaande toestemming van de Klant.

BRIGHTHOUSE werkt op verzoek van de Klant samen om de Klant in staat te stellen te voldoen aan enige uitoefening van rechten door een betrokkene op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en zal meewerken aan elke beoordeling, onderzoek, kennisgeving of onderzoek op grond van wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van de opdracht die op BRIGHTHOUSE rust.

 

ARTIKEL 33 – EXCLUSIVITEIT

BRIGHTHOUSE is exclusief en zonder uitzondering bevoegd voor de uitvoering van de opdracht zoals omschreven in de offerte of projectomschrijving en dit gedurende de volledige doorlooptijd van het project zoals omschreven in de offerte of projectomschrijving.

Bij Recruitment Outsourcing verbindt de Klant zich ertoe om alle interne en externe vacatures te laten opvolgen door Brighthouse conform de modaliteiten in de offerte en de Algemene Dienstverleningsvoorwaarden. Bij inbreuk hierop worden de geschatte kosten van het project doorgefactureerd vanuit Brighthouse doorgefactureerd naar de Klant (met een minimum van € 5.000) alsof Brighthouse de opdracht zelf zou hebben voltooid.

 

ARTIKEL 34 – AFLOOP OPDRACHT

BRIGHTHOUSE zal op verzoek van de Klant na de beëindiging van de opdracht alle door BRIGHTHOUSE verwerkte persoonsgegevens vernietigen of terug overdragen aan de Klant, behoudens in het geval BRIGHTHOUSE de persoonsgegevens dient te bewaren op grond van EU – of nationale wetgeving waaraan BRIGHTHOUSE onderworpen is.

 

ARTIKEL 35 – AANSPRAKELIJKHEID

BRIGHTHOUSE is, behoudens bedrog of opzettelijke fout, ten aanzien van de Klant enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade. In elk geval is de aansprakelijkheid van BRIGHTHOUSE beperkt tot tweemaal het ereloon dat in de uitvoering van de opdracht over een periode van één jaar aan de Klant wordt aangerekend met een plafond van 20.000,00 EUR.

De Klant vrijwaart BRIGHTHOUSE voor alle aanspraken van derden indien de schade die door de verwerking is veroorzaakt niet het gevolg is van een in de GDPR specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen